مبلشویی بامانورجدیدبامواداناتوم

مبلشویی ازقدیم سنت بودمثل شستن فرش درست تازه مبل شویی مد شده درست ازقدیم بودولی به هر جهت علم است

مبل شویان از مواد،اناتوم وگزارش وشماره مجاز رااز118استفاده می کنندوشوینده قوی مثل کوه است

برای شستشو مبلمان باید ازفرم 1یا2 استفاده کرد که این یک رمزعملیاتی است.

به چه صورت مثلا اول مبل باید خیس شود تا چرک ان روی مبل باشد

بعد مواد لازم که استفاده می شود.

مبلشویان استانها، تبریز -تهران -شیراز-اصفهان-