اموزشگاه قالی بافی درتبریز

اموزشگاه قالیبافی ایلمک درتبریز

زیرنظراستادخدایاری

معتبرترین قالی بافی تبریز

تبریز:نصف راه جنب اداره غله اموزشگاه ایلمک

استادخدایاری09148888322

 

Tabriz carpet academy Tabriz carpet academy Aylmk Zyrnzrastadkhdayary Most of Tabriz carpet Tabriz : Half- way adjacent to grain handling academy Aylmk Astadkhdayary 09148888322