بهترین قالیبافی تبریز

بهترین اموزشگاه قالیبافی تبریز،

اموزش قالی بافی، زیر نظراستاد عزیزمان حجت الله خدایاری، ازاستید برجسته تبریزوایران،

ادرس تبریز،نصف راه جنب اداره غله آموزشگاه ایلمک

همراه09148888322 خدایاری

 

The Tabriz carpets The academy Tabriz carpet , Education carpet under our Nzrastad H. Khodayari , leading Azastyd Tbryzvayran , Address Tabriz , half way next to schools grain handling Aylmk Mobile 09148888322 Khodayari

اموزش فرش باف درتبریز