آذربایجان مهد هنرفرش جهان است

هنرمندان تبریزی باخلاقیت وابتکار فرشهای نوینی به وجود می اورند که دردنیا بی نظیر است برای اشنایی با این هنر باید به سراغ این هنرمندان قالی رفت .

اینجانب اماده است تمام تجربه واندوخته های خود را دراختیار هنر جویان  قراردهم .

اشنایی با این هنر وتکنیک های بافت نیاز به گذرندن حداقل 20جلسه اموزش می باشد.شما می توانید بااین شماره تماس گرفته وراهنمایی های لازم را دریافت کنید.

اذربایجان مهد هنرقالی جهان

                   دکتر خدایاری 09148888322