بیمه تکمیلی قالی بافان اجرایی شد

امشب دراخبارسراسری اعلام کرد،بیمه تکمیلی قالیبافان  برای قالی بافها تکمیل واجراشد.

قانون جدیدبیمه تکمیلی قالیبان،