پاک کردن لکه‌های رنگی از فرش:  ازجمله چای  رای پاک کردن لکه‌های قهوه ، چای و مواد رنگی نظیر آب انگور ، ابتدا برایجلوگیری از نفوذ بیشتر ماده ریخته شده با حوله کاغذی یا دستمال کاغذی بهآرامی رطوبت محل مورد نظر را بگیرید سپس مقداری آب معدنی یا سودا روی آنبریزید و پس از چند دقیقه محل را با دستمال پاک کنید و آن قدر این کار راتکرار کنید تا هیچ اثری از لکه بر فرش بر جای نماند.

قالیشویی مقدم32844000 -33328210