قالیشویی درتبریز

قالیشویی تبریزافزایش نرخ قالیشویی درتبریز

درتاریخ 93/12/01

برای قالیشویان شناسه دار

فرش شستن سنت مردم ایران/تبریزاست هرسال فرشها رابه قالیشویی درتبریزوسایراستان های ایزان می دهند.

واین سنت قدیمی ادامه دارد.

حالا چه قالیشویی تبریزشایسته دارد بهترین شورراانجام دهد

کپی برداری باذکر منبع

مدیریت