قدیمی ترین فرش تبریز
قدیمی فرش آإربایجان شرقی تبریز ایران

قالی نفیس تارو پود ابریشم ، زمینه کرک پشم متعلق به قرن دوازدهم می باشد
رج این فرش تبریز هدهد ٥٥ رج می باشدو سایز آن حدود شش متر مربع است
این قالی متعلق به کلکسیون خصوصی می باشد و تا به امروز هشتموزه بزرگ دنیا خواستار خرید آن شده اند
موزه ملی کشور .... پیشنهاد یک میلیون یورو برای خرید آن نموده است
جالب توجه است که نمونه این قالی زیبا در اندازه نه متریی در موزه فرش ایران موجود می باشد که به گفته خبرگان از لحاظ شرایط و سلامت بسیار پایین تر از این قالی می باشد

 

قالی نفیس تارو پود ابریشم ، زمینه کرک پشم متعلق به قرن دوازدهم - قدیمی ترین قالی تبریز

وفرش تبریزبهترین فرش دنیاست.

حیف ارزش ان رانمی دانیم.

کپی باذکرمنبع