صنف قالی شویان،

اتحادیه صنف قالیشویان تبریز،

صنف قالیشویان تبریز،

اتحادیه قالیشویان زیرشاخه نظر قالیبافان وتولید کنندگان فرش دست بافت تبریزادرس تبریزراسته کوچهمی باشد،

اتحادیه قالیبافان بیمه شده گان جدید اخبار بیمه قالیبافی سامانه بیمه قطع می باشد تا اطلاع ثانوی 

وقالیبافان محترم باید صبرحوصله به خرج دهندتا سامانه بیمه مرکزی بازشود

انشاالله باهمایت مسئولین محترم 

Guild rug