جدول نرخ خدمات قالیشویی، دارای پروانه کسب معتبر،6ماهه دوم94وشش ماه اول95منتشر شده

نرخ قالیشویی، بامترمربع وبه ریال می باشد 

شستشو فرش ماشینی متری30000ٌٌریال

شستشوفرش روستایی کمتراز40رج35000ریال

شستشوموکت13000ریال

شستشوی فرش اعلاء40تا50رج45000ریال

شستشوی فرش اعلاء50الی 60رج (توافقی)

شستشوفرش 60الی 70رجی (توافقی)

قالیهای بالای 70رج با(توافق طرفین)

قالیشویی مقدم تبریزعضو رسمی اتحادیه