خدمات شستشو فرش 

یعنی به عنوان قالیشویی

شستشودهنده فرش یاقالی 

خدمات شستشودهنده فرش

Irrigator Services Carpet