اسامی قالیشویی بزرگ معتبر

قالیشویان معتبر شماره تماس

32844000

36672799

33328210

قالیشویانی که معتبر درتبریز هستند،از زنجیره شستشو تا تمام مراحل زحمت زیادی می کشند