آموزش رنگ پس دادن فرش دستبافت

Training stain carpet

مشتریان ،کاربران عزیز می خواهم آموزشی که دراختیارشما بگزارم نحوه دانستن  این فرش رنگ پس می دهد یانه؟

خوب حالا اموزش راشروع می کنیم اول باید یک دستمال سفید راباآب خیس. وبعدروی فرش مالش دهید

اگرپارچه رنگی شدیعنی این فرش نخ درست حسابی نداردواین فرش درست رنگ رزی نشده است

رنگ رزی یعنی چه؟

رنگ رزی  نخ، پشم،غیره رادررنگرزی بادیگ های بزرگ رنگ رزی می کنند ومانده به موادان که استفتده کننده

حال مانده به استاد کار که رنگ رزی درست انجام داده شود  ، اگراین کاردرست انجام داده شودرنگ بس داده نمی شود.

ماچندنوع رنگ رزی داریم؟

دونوع ، اسم انها چی چی گیاهی ،شیمیایی،گیاهی ازنوع رنگ رزی گیاه است !مثل پوست انار،مثلاپوست گردو،چای،... که رنگ رزی بهترین عالی که هیچ کس این کارراانجام نمی دهد خداقدیمی ها رابیامورزد.که همیشه رنگش ثابت می ماند نه نورافتاب اثرمی کند نه مواد شیمیایی ،نه غیره....... واین هم بگم درشیمایی رنگ رزی هم داریم که رنگ تا حدی ثابت است
واینم بگم که به کاراستاد کار رنگ رز که ازچه موادی استفاده کنند رنگ های شیمایی ،مواد شیمایی ،جوش دادن تاچه حد باشدوکارهای دیگروازچه رنگ هایی استفاده کنند
کپی برداری باذکرمنبع بلانانع استwww.gali.ir