امافرش راباچه موادی درقالیشویی می شویند،

زیرااین مواد قالیشویی هیچ ضرری برای فرش والاینده گی ندارد.وقالی شما ازبیدخوردگی احتمالی نجات داده وفرش هریکی دوسال باید شسته شود.تا فرش شما سالم بماندواثار گرد وغباروچرک تمیز شود تا فرش شما پوسیده نشود.درضمن شستشوفرشش باشامپو المانی شسته می شودولکه بری ان توافقی است چون ماده ان گران است.وقالیشویی برای شستشو معمولی این کار راانجام نمی دهد>

درنتیجه جواب می گیریم که ما10 سال فرش یاقالی خود را به قالیشویی ندادیموانتظار داریم فرش ما سالم بماند،وبعد به قالیشویی می دهند واین فرش دراثر گردگبارپوسیده شده وفرش به احتمال پاره می شود،درضمن اسم قالیشویی خراب می شود.حال چه باید کرد؟